CAC Main Page | CAC Agenda Page | CAC Calendar Page | CAC Questions Page | CAC Application Page

Txhua tus tuaj yeem ua hauj lwm pab dawb nrog lub Koos Haum CAC nws yuav tsum tau tuaj koom rau cov rooj sib tham txhua lub hlis. Thov xav txog qhov kev koj kub/mob siab ua hauj lwm ua ntej pab dawb los ua ib tug tswv cuab rau lub CAC. Koj tsuas yog sau npe rau daim ntawv muaj cov lus nug nyob nrab qab no thiab mam coj los sib tham rau cov neeg ua hauj lwm rau lub CAC.


    Niam TxivTus Neeg Muaj Kev Kawm NtawvKoos Haum Neeg Ua Hauj LwmTswv Cuab Hauv Zos


    Yog hais tias koj yog ib Tug Sawv Cev NiamTxiv:
    Koj Puas Xav Paub Ntxiv?

    Yog hais tias koj xav paub ntau ntxiv txog Cov Neeg Ua Hauj Lwm rau Lub Koos Haum CAC, peb yog leej twg, peb ua hauj lwm dab tsi, los yog peb tuaj yeem ua hauj lwm pab tau li cas, thov hu mus rau lub CAC xov tooj yog (559) 457-3256 , thiab faj lus tseg, yog xav paub ntau ntxiv?

    Back to top